RIDEG
Revista Interdisciplinar de Estudios de Género

DL: B.9703-2012 / ISSN: 2014-6043
Castellano / English


Presentació
Normes i drets de publicació
Procés de selecció
Equip
Números anteriors
Últim número
PDF
Títol, autor/a, paraula clau

Normes de publicació

Les persones que estiguin interessades en publicar a la RIDEG. Revista Interdisciplinar d'Estudis de Gènere hauran de complir necessariament amb els requisits i seguir les instruccions que especifiquem a continuació:

1. Els articles han d'estar escrits en català, castellà o anglès.

2. S'accepten articles sobre els resultats d'estudis, recerques, tesis o treballs de recerca, i reflexions teòriques en matèria de gènere i de qualsevol disciplines o àmbit de coneixement

3. Els articles enviats han de ser inèdits i no està en procés d'avaluació per altres revistes. Així mateix, de manera excepcional el Consell de Redacció pot decidir publicar un text ja editat

4. Els articles s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça de l'Observatori, observatori.igualtat@uab.cat, juntament amb el formulari de sol·licitud on caldre especificar la següent informació:

a) Títol de l'article
b) Nom i cognoms, l'afiliació institucional i l'adreça de correu electrònic de l'autor/a o autors/es
c) Resum de l'article amb una extensió de 150 a 200 paraules
d) Paraules clau, de tres a sis descriptors del contingut de l'article

5. L'article ha de respectar les següents especificacions en relació a l'extensió i format:

a) Han de tenir una extensió màxima de 9.000 paraules (incloent les notes a peu de pàgina i la bibliografia)
b) Tipus i mida de la lletra: Times New Roman 12, excepte les notes a peu de pàgina que han de ser de mida 10
c) Interlineat d'1,5 excepte les notes a peu de pàgina amb senzill
d) Les seccions o apartats del text s'han de numerar i titular amb minúscules i negreta
e) S'ha de citar entre parèntesis i incloure el nom i el primer cognom de l'autora o autor citat, l'any i la pàgina, si escau

6. Les referències bibliogràfiques s'han de situar al final de l'article, seguint les següents normes:

a) En ordre alfabètic segons el cognom de l'autor/a o autors/es. En el cas de que hi hagi més d'una referència per una autora o autor, aquest s'ordenarà segons l'any de publicació
b) El format de les referències ha de ser el següent:

Llibre: COGNOM DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a (any). Títol. Lloc de la publicació: editorial.

Capítol de llibre: COGNOM DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a (any). "Títol del capítol". A: COGNOM DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol del llibre. Lloc de la publicació: editorial.

Articles de revista: COGNOM DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a (any). "Títol". Títol de la revista, volum (número), pàgines.

7. Les taules, gràfics o mapes conceptuals, s'hauran d'enviar en format editable (per exemple, en excel si s'han creat en excel). Les imatge s'enviaran en format JPEG o equivalent i amb qualitat suficient per a l'edició

8. Per tal de garantir l'anonimat en el procés d'avaluació, caldrà substituir, sempre que aparegui en el text, el nom i cognom de l'autor/a de l'article per la paraula "autor/a". Si l'article finalment és acceptat, s'enviarà la versió no anònima

Drets de publicació

Les persones que publiquin a la RIGED. Revista Interdisciplinar d'Estudis de Gènere acceptaran les condicions de la llicència Creative Commons de la modalitat "Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada"