RIDEG
Revista Interdisciplinar de Estudios de Género

DL: B.9703-2012 / ISSN: 2014-6043
Castellano / English

 

Presentació
Normes i drets de publicació
Procés de selecció
Equip
Números anteriors
Últim número
PDF
Títol, autor/a, paraula clau


La presencia de las mujeres en los cargos de dirección . Núm. 2/2012

"Claves sobre el poder de las mujeres"
María Antonia García de León Álvarez, Sociòloga/ professora emèrita de la Universidad Complutense de Madrid

L’autora traça una síntesis de temes claus sobre el binomi Gènere y Poder, objecte d’estudi de la seva obra sociològica realitzada sobre una amplia investigació de més de tres dècades sobre dones élites professionals en les més variades àrees (polítiques, acadèmiques, enginyeres, etc). Es tracte a més d’un text des de la perspectiva de la reflexivitat en Cc. Socials que posa de manifest la difícil posició estructural de dites élites professionals (dones en minoria) més enllà de tot voluntarisme.

Article complert en PDF


"Les quotes: són necessàries?"
Tània Verge Mestres, Departament de Ciència Política i Social de la Universitat Pompeu Fabra

L’absència de les dones dels llocs de responsabilitat, o en qualsevol cas, una baixa presència, genera conseqüències rellevants tant pel tipus de decisions adoptades com per les formes en què operen els centres de poder. Aquest article posa en evidència els mecanismes que impedeixen la progressió de les dones i ofereix arguments per justificar la importància de la seva presència en la presa de decisions. Sent les quotes la mesura més efectiva per garantir-ne l’accés, s’ofereixen arguments que permeten combatre les posicions contràries tant des d’una perspectiva normativa com pràctica. En conjunt, la participació equilibrada de dones i homes en els espais de responsabilitat comporta unes decisions més receptives a les necessitats del conjunt de la ciutadania, un apoderament de les dones en tant que assoleixen veu pròpia, un canvi potencial en les formes de governar i la possibilitat que la societat tingui models de referència femenins, sense oblidar que la paritat és, sobretot, una qüestió de justícia.

Article complert en PDF


"Les dones i la participació en els càrrecs de direcció a les universitats"
Marina Tomàs Folch, Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona

En aquest article es planteja la situació de la participació de les dones en els càrrecs de gestió de la universitat tot considerant els elements estructurals i culturals que determinen tant les oportunitats com l’accés i l’exercici dels càrrecs per les dones. Entre aquests elements fem esment de la cultura institucional de la universitat, les barreres socio-psicològiques internes i externes. En la cultura institucional universitària tot i que s’han fet veritables avenços, encara predomina una visió de que les estructures i processos són neutrals i, per tant, tenen les mateixes oportunitats homes i dones. Les estratègies d'igualtat de gènere promogudes se centren fonamentalment a canviar a les dones de manera individual, no a les cultures on treballen. Nosaltres sostenim que també cal canviar la cultura universitària atès que les estructures i procediments vigents no faciliten l’accés i presència d’aquestes en els òrgans de poder i de presa de decisions.
També ens detenim a descriure els resultats d’una recerca en què s’estudià el tipus de lideratge que exercien les dones directores de departament a quatre universitats catalanes viscut pel professorat dirigit per elles.

Article complert en PDF


Mujer y trayectoria profesional. ¿Un acceso igualitario a los cargos de dirección?
Clara Selva Olid, Departamento de Psicologia Social
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Un dels fenòmens més estudiats en els nostres temps és la trajectòria professional femenina. La importància que ha guanyat aquesta temàtica en les últimes dècades respon a la massiva incorporació de la dona al món laboral, la conseqüent feminització del col·lectiu assalariat, així com als canvis de mentalitat vinculats a la redefinició dels rols familiars. De la mà dels resultats d’un estudi bibliomètric, es fa palès que els estudis sobre la trajectòria professional de la dona aborden el fenomen des de diferents temàtiques, àmbits i enfocaments d’estudi. És una realitat que els estudis de gènere i les barreres/oportunitats que en aquests s’emmarquen han evolucionat fins als nostres dies. Tot i els múltiples estudis i articles que recorren aquestes limitacions, descrivint-les i enumerant-les, són escassos aquells que s’aproximen al com i al perquè aquests es donen; fet que es tradueix en mesures poc reals i/o resolutives en termes organitzatius i institucionals. En aquest escenari, el que més sorprèn és que tot i el recurrent i candent interès que desperta la temàtica, la igualtat d'oportunitats de la dona en l'àmbit laboral, i en especial cap als càrrecs de responsabilitat, segueix essent un camí teòric-pràctic-interventiu desarticulat.

Article complert en PDF


"La presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones y dirección en la UAB"
Laura Duarte Campderrós, Doctora en Sociologia / Tècnica de l'Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona

En les darreres dècades, diversos estudis de l’àmbit de les ciències socials han posat de manifest la creixen participació de les dones a la institució universitària i especialment entre el col·lectiu de l’alumnat. No obstant, aquesta incorporació no s’ha produït de manera igualitària i es que mentre les dones són el col·lectiu majoritari entre l’alumnat universitari i el personal de l’administració i serveis, entre el professorat representen només el 36%. A més, s’han observat diferències importants entre dones i homes per titulació i categoria professional. Així, podent distingir entre disciplines fortament feminitzades, com per exemple les d’educació, i titulacions molt masculinitzades, com són les enginyeries. D’altra banda, la presència de les dones va disminuït conforme augmentem de categoria professional, tant en relació al personal acadèmic com al d’administració i serveis, i en l’esfera de la gestió i direcció són també el grup minoritari.
En l’article ens centrem en aquest últim aspecte tot presentant els principals resultats obtinguts de dos estudis exploratoris realitzats per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB sobre la presència de les dones en la gestió i direcció de la UAB.

Article complert en PDF

Licencia Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicencia Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya

Amb la col·laboració de: